Top 10 Bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

Bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII là một bài thu hoạch quan trọng mà sinh viên các trường đại học hay cán bộ, công chức là Đảng viên đều phải hoàn thành thực hiện. Bài thu hoạch này giúp đánh giá và xếp loại chất lượng cũng như sự tiếp thu của công dân đối với các nghị quyết của Đảng.

Trong bài viết dưới đây, 123doc sẽ giới thiệu tới quý độc giả top 10 bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII đúng chuẩn và đặc sắc nhất để độc giả có thể tham khảo và hoàn thành tốt bài thu hoạch của mình.

I. Top 10 bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

1. Bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

“Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị TW 4 khóa XII” là một tài liệu vô cùng hấp dẫn, chi tiết được tác giả viết rất cụ thể. Nội dung bài viết là những kiến thức học hỏi và rút ra được sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mời các độc giả cùng tham khảo

Bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

Download tài liệu

2. Bài thu hoạch cá nhân về nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

Sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các cán bộ công chức, Đảng viên đã có nhận thức về những vấn đề cơ bản được rút ra từ nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Dưới đây là bài thu hoạch được tổng kết và rút ra sau quá trình học tập nghị quyết rất cụ thể.

Bài thu hoạch cá nhân về nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

Download tài liệu

3. Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XII

Nghị quyết Đại hội khóa XII nhận định: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…” Đó là một trong những nội dung quan trọng cần nắm được để trình bày trong bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt nghị quyết khóa XII.

Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XII

Download tài liệu

4. Bài thu thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

“Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng” được tác giả trình bày vô cùng chi tiết, cụ thể. Từ những nội dung nghiên cứu và được quán triệt nghị quyết đại hội, tác giả đã rút ra cần phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ.

Bài thu thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Download tài liệu

5. Bài thu hoạch học tập Nghị quyết hội nghị trung ương Đại Hội lần thứ XII của Đảng 2016

Trong bài viết dưới đây, 123doc giới thiệu tài liệu bài thu hoạch mang tên: “Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng 2016”. Bài thu hoạch này được tác giả đúc kết sau quá trình học tập và được quán triệt tư tưởng, nghị quyết của Đại hội Đảng một cách cụ thể, sâu sắc. Mời các bạn tham khảo.

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng 2016

Download tài liệu

6. Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương đảng khóa XII

“Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương đảng khóa XII” là kết quả và những kiến thức, kinh nghiệm tác giả đúc kết được qua quá trình học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương đảng khóa XII

với những nhận thức sâu sắc của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết đã được giới thiệu.

Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương đảng khóa XII

Download tài liệu

7. Bài thu hoạch học tập nghị quyết số 29 – hội nghị TW 8 (khóa XI )

Nghị quyết số 29 – hội nghị TW 8 (khóa XI ) là nghị quyết bao gồm nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bài thu hoạch học tập nghị quyết số 29 – hội nghị TW 8 (khóa XI )

Download tài liệu

8. Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XII

Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để đảm đương xuất sắc trong cách lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua thăng trầm. Để tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XII rất chi tiết và cụ thể.

Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XII

Download tài liệu

9. BÀI THU HOẠCH Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Dưới đây là tài liệu: “BÀI THU HOẠCH Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI” nêu rõ quan điểm, nhận thức của tác giả trong việc tiếp thu các chuyên đề được nêu trong nghị quyết, đồng thời liên hệ thực tiễn tại đơn vị và trách nhiệm của cá nhân.

BÀI THU HOẠCH Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Download tài liệu

10. Bài thu hoạch: Học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Sau thời gian học tập Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tác giả đã thấm nhuần nội dung cơ bản của Nghị quyết và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, áp dụng thực tế và hoàn thành tốt bài thu hoạch sau quá trình học tập. Mời quý độc giả tham khảo chi tiết nội dung bài thu hoạch dưới đây.

Bài thu hoạch: Học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Download tài liệu

100+ Tài liệu về nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

II. Mục tiêu tổng quát bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

  • Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
  • Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
  • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
  • Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm của bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau :

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

Trên đây, 123doc đã tổng hợp và giới thiệu đến quý độc giả top 10 tài liệu về nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII chi tiết, hấp dẫn và đúng chuẩn nhất về bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XII. Mong rằng những tài liệu sẽ giúp ích cho quý độc giả trong quá trình thực hiện bài thu hoạch. Chúc các bạn thành công!

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Tài Liệu

Xem thêm:

  • Lựa chọn đồ chơi cho trẻ 10 tuổi thông minh phát triển trí tuệ
  • Bài thơ Cười Bác Mai Lâm – Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu)
  • Phân tích khổ 4 – 5 bài Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải
  • Bài thơ Con Chim Khôn – Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu)
  • Bài thơ Dao Cầu Đại Chiến – Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *