Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm Module 6

Phát triển chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương

Module 8 mầm non Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp

Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non nhóm, lớp

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GGMN Module 10

Kỹ năng sơ cứu phòng tránh và xử lý một số tình huống nguy hiểm

Bồi dưỡng thường xuyên giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ

Hoạt động phát triển vận động giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non Module 15

Tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp ghép nhiều độ tuổi

Module 19 giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài thu hoạch đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non

Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Tài Liệu 35 Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non File Word