10 Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, đại đoàn kết… 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng có giá trị trong việc phát triển văn hóa, phẩm chất con người. Bài viết sau đây cung cấp cho bạn đọc 10 tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức,… bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về cách vận dụng tư tưởng cho nhiều mảng khác nhau. 

I. Tham khảo 10 tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh có lập luận hay nhất

1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào giáo dục đào tạo đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh sinh viên hiện nay

Việc giáo dục đào tạo đạo đức mới, muốn sống mới, nếp sống mới cho học sinh sinh viên hiện nay là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với ngành giáo dục nước ta. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào nhiệm vụ này là một trong những phương pháp mang tính chất hiệu quả cao.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào giáo dục đào tạo
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào giáo dục đào tạo

Download tài liệu

2. Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nhiệm vụ hàng đầu của tư tưởng Hồ Chí Minh đó chính là giáo dục con người về đạo đức cách mạng, lối sống, nếp sống. Bộ tài liệu này làm rõ các vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống lý luận. Đồng thời cũng phân tích đạo đức lối sống của sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội. Vận dụng những tư tưởng này vào để đưa ra được những giải pháp, đề xuất xây dựng hoàn hảo nhất. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống

Download tài liệu

3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Quá trình đổi mới đất nước, giúp đất nước hội nhập được với nền kinh tế, văn hóa Thế giới là một Quá trình lâu dài và có một sức mạnh nội tại vô cùng lớn. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những giá trị giúp thúc đẩy quá trình này được phát triển mạnh mẽ hơn.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Download tài liệu

4. Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong sự nghiệp xây dựng đạo đức lối sống trong môi trường học sinh

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thì việc xây dựng phong cách, lối sống của con người, đặc biệt là học sinh là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong sự nghiệp xây dựng đạo đức lối sống trong môi trường học sinh

Download tài liệu

5. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng hiện nay

Xây dựng đảng và nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng được làm rõ qua bài tiểu luận này. Mời bạn đọc cùng theo dõi. 

Sau khi đưa ra được hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả bắt đầu phân tích các khía cạnh có thể áp dụng được tư tưởng vào để xây dựng hệ thống Đảng ngày càng vững mạnh. 

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng hiện nay
Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng hiện nay

Download tài liệu

6. Tiểu luận vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay

Để có một nguồn nhân lực tốt giúp các cơ quan nhà nước phát triển, trong sạch, có lối sống lành mạnh thì việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá, thanh tra nguồn cán bộ là một việc vô cùng quan trọng.

ảnh 6

Tiểu luận vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay

Download tài liệu

7. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện tại

Vấn đề đại đoàn kết dân tộc của đảng luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong suốt các giai đoạn lịch sử khác nhau, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc.

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện tại
Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện tại

Download tài liệu

8. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta hiện nay

Xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta làm sao cho vừa có thể hội nhập với các cường quốc trên thế giới vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc là một nhiệm vụ vừa thách thức vừa quan trọng.

Đây là vấn đề rất rộng, và để thực hiện hoàn hảo, mất nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét và đề xuất các phương án, công cụ rõ rệt. Cùng tham khảo ngay tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây để hiểu rõ hơn nhé. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

9. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

Nhà nước pháp quyền Việt Nam là nhà nước do dân và vì dân. Điều này đã được chỉ rõ ở hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

Download tài liệu

10. Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vào công tác phát triển đảng viên ở huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

Công tác phát triển đảng viên là một trong những công tác quan trọng trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực để đào tạo nên những cán bộ hành chính trong cơ quan nhà nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vào công tác phát triển đảng viên

Download tài liệu

 

100+ Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh hay nhất

II. Tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

1. Mối quan hệ giữa CM vô sản và cách mạng giải phóng 

Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có quan hệ chặt chẽ với cách mạng chính quốc, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng chính quốc. Nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc có thể giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc và qua đó, thúc đẩy cách mạng chính quốc.

Trước đó, C. Mác cho rằng, cách mạng vô sản sẽ nổ ra và giành thắng lợi ở những nước tư bản phát triển. Còn V.I. Lê-nin nhận định, cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước, thậm chí là một nước riêng lẻ của chủ nghĩa đế quốc và cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính quốc cần phải liên minh với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa.

2. Về vấn đề dân tộc và giai cấp tại Việt Nam 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào việc giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp tại Việt Nam. Xuất phát từ mâu thuẫn chi phối toàn bộ cục diện cách mạng nước ta lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân xâm lược Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định con đường cách mạng vô sản tại Việt Nam phải là cách mạng giải phóng dân tộc rồi mới đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chính cương vắn tắt của Đảng năm 1930, do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đã nêu: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nhận thức lý luận đó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam, cũng chính là nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân.

3. Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam 

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển một cách sáng tạo lý luận Mác – Lênin về đảng cộng sản vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở nước ta, một đất nước thuộc địa nửa phong kiến, tuyệt đại đa số là nông dân làm nông nghiệp, vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, Đảng là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Người đã dày công xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

4. Xây dựng, lực lượng cách mạng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận Mác – Lênin về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng. Người khẳng định, động lực cơ bản của toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta là đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng về liên minh công – nông của chủ nghĩa Mác – Lênin để quy tụ, tập hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của các lực lượng yêu nước với thế trận chiến tranh nhân dân để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.

5. Xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin vào việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dựa trên nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, sau khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản sẽ thiết lập nên nền chuyên chính vô sản.

Trên nền tảng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển một hệ thống các quan điểm sáng tạo về nhà nước kiểu mới: Tất cả mọi quyền lực đều là của nhân dân, một nhà nước của nhân dân, chính quyền từ xã đến chính phủ Trung ương do nhân dân cử ra; đoàn thể từ Trung ương đến xã do nhân dân tổ chức nên, được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã có được nhiều nguồn tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh hay và phù hợp nhất. 

Đăng bởi: Nuôi Dạy Trẻ

Chuyên mục Tài Liệu